soho
 
 
Home page Side > Indhold > Vedtægter Permanent link to this page
Sunday, 21 July 2024
 

Print

Vedtægter for Søhøjlandets Ul-klub

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted.

 

Klubbens navn er Søhøjlandets Ul-klub.

Klubbens hjemsted er hos formanden, indtil videre.

§ 2. Klubbens formål.

 

Klubbens formål er, at skabe rammer om Ul-flyvning og at fremme denne form for flyvning ved bl.a. :

 1. at skaffe Ul-flyvningen så gode forhold som muligt.
 2. Så ofte som muligt at danne ramme om flyvestævner og udflugtsflyvninger.
 3. At medvirke til højnelse af flyve sikkerheden.
 4. At organiserer uddannelse af klubbens medlemmer og udøve kontrol med flyvemateriel. 

§ 3. Medlemskab af organisation.

 

Klubben er medlem af Dansk Ul-flyver union (dulfu) og er underkastet dennes vedtægter og bestemmelser.

§ 4. Optagelse af medlemmer.

 

Som medlemmer kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 16 år. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver forældres/værges samtykke.

§ 5. Kontingent.

 

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves helårs vis forud og skal være betalt efter endt generalforsamling. Ved indmeldelse efter 30/6 betales halvt kontingent til 1/1.

§ 6. Udmeldelse og eksklusion.

 

Udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren senest dagen før den ordinære generalforsamling. Såfremt et medlem  ikke senest ved generalforsamlingen betaler kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt, og må for atter at blive medlem, betale evt. restance. Opfører et medlem sig usømmeligt som klubmedlem, kan bestyrelsen idømme vedkommende karantæne i et vist tidsrum og i grovere tilfælde eksklution af klubben og indberetning til dansk Ul-flyver union (dulfu).

§ 7. Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som i disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Dagsordnen bekendtgøres i.f.m. indkaldelsen. Forslag der ønskas behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 15. dec.. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8. Dagsorden

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt forelægger budget for indeværende år.
 4. Valg af bestyrelse og 1 suppleant til bestyrelsen.
 5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jfr. dog § 15. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring fra mindst 1 stemmeberettiget medlem, skal afstemningen og valg dog foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter at kravet er stillet overfor bestyrelsen, med oplysninger om det emne der ønskes behandlet.

Om indkaldelse og bekendtgørelse af dagsordnen gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11. Bestyrelse Valg – Tegningsret.

 

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i.h.t. vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en materielkontrollant og en uddannelsesleder. Bestyrelsen vælges for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted. Formanden repræsenterer klubben og leder bestyrelsesmøderne. Kasseren fører klubbens regnskab samt fører fortegnelse over klubbens medlemmer. Materielkontrollanten skal føre tilsyn med klubmedlemmernes flyvemateriel. Uddannelseslederen forestår den teoretiske og praktiske uddannelse af klubbens medlemmer i samråd med instruktøren (e).

Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang månedlig. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ønsker et medlem af bestyrelsen at udtræde indenfor valgperioden, skal suppleanten træde til indtil valgperiodens udløb.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ¾ af dens medlemmer er tilstede. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af både formand og kasserer. Bestyrelsen er automatisk valgt som repræsentanter til Dansk UL-flyver Union (DULFU) repræsentantskabsmøder, i det antal medlemstallet muliggør og udpeger selv deltagerne.

§ 12. Regnskab.

 

Klubbens regnskab er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden 15. jan. Afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. dec. til revisorerne.

§ 13. Revision.

 

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. §8.

Revisorerne skal hvert år før 15. jan. Gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14. Vedtægtsændringer.

 

Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 15 Klubbens opløsning.

 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på dette i øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal medlemmer der er tilstede. I tilfælde af klubbens opløsning skal evt. formue overgives til Dansk UL-flyver Union (DULFU).

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 21/11-1985 hos Finn Olesen, Them

 

 
      
 
Powered by Lanius CMS